ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρχει Νορβηγός εταίρος υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος με τα δικαιολογητικά που πρέπει αυτός να προσκομίσει και πρέπει να συνοδεύουν την πρόσκληση; ή πρέπει να αναζητηθούν από τον ίδιο;

Τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τους φορείς υλοποίησης έργων όσο και τους εταίρους. Σας παραπέμπουμε στην ενότητα 15 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους» στα ελληνικά καθώς και στο αντίστοιχο έντυπο στα αγγλικά για να το στείλετε στον εταίρο και συγκεκριμένα στο note στο άρθρο 15.