ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είμαστε μια μικρή οργάνωση που θα επωφεληθεί πολύ από τέτοιο είδος υποστήριξης, αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο εισοδήματος. Θεωρήσαμε ότι ίσως οι οργανώσεις με μικρότερα επίπεδα εισοδήματος μπορεί να χρειαστούν αυτού του είδους την υποστήριξη περισσότερο από εκείνους με έσοδα άνω των 300.000 ευρώ ετησίως και αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει πιθανότητα να το έχουμε παρεξηγήσει.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον 300.000 ευρώ τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 .  Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.