ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Είναι δυνατή η συμμετοχή μέλους ομάδας έργου να συμμετάσχει σε 2 προτάσεις διαφορετικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών; Είναι η ειδικότητά του τέτοια που είναι χρήσιμη και για τα 2 project. Σημειώνουμε ότι δεν είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αλλά ένα μέλος της ομάδας.

Είναι δυνατή η απασχόληση σε δύο (2) έργα. Θα πρέπει όμως οι ώρες / το ποσοστό απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν γίνεται να αποτυπωθεί απασχόληση και στα δύο έργα κατά 100%, αλλά θα πρέπει αθροιστικά να είναι 100%.