ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι ένα επιστημονικό σωματείο επιλέξιμο για χρηματοδότηση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιχορήγησης;

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους (σελ. 7 -8):

«Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

1) Να είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να μην έχουν δημιουργηθεί και να μην λειτουργούν προς προσωπικό όφελος. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να έχουν έμμισθο προσωπικό και να συμμετέχουν σε προσοδοφόρες δραστηριότητες δεν διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους ή στο διοικητικό συμβούλιο ή στους εκπροσώπους και διαχειριστές τους. Οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν θα πρέπει να αποτελούν το σκοπό της ΜΚΟ, αλλά μόνον ένα μέσο που υποστηρίζει την αποστολή και τις αξίες της.

2) Τα μέλη τους δεν πρέπει να έχουν κανένα άμεσο εμπορικό συμφέρον από τις εργασίες και το αποτέλεσμα των δράσεων της οργάνωσης ή των εμπορικών δραστηριοτήτων της, ούτε οι οργανώσεις να εξυπηρετούν τα εμπορικά ή επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Ως εκ τούτου, αποκλείονται εμπορικά και επαγγελματικά σωματεία, των οποίων οι σκοποί και οι στόχοι είναι να προωθήσουν τα ειδικά συμφέροντα των μελών τους.

3) Έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, δημιουργούνται εθελοντικά από ομάδες ή μεμονωμένα άτομα και συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία εθελοντικής συμμετοχής στην οργάνωση.

4) Δραστηριοποιούνται στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, επιμέρους ομάδων ή την κοινωνία στο σύνολό της.

5) Έχουν νομική υπόσταση, σε αντίθεση με άτυπες ή επί τούτου δημιουργηθείσες (ad hoc) ομάδες, και έχουν καταστατικό ή άλλο συστατικό έγγραφο που καθορίζει την αποστολή, τους σκοπούς, τους στόχους και το πεδίο δράσης τους.

6) Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους.

7) Είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές.

8) Είναι ανεξάρτητες από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς»

Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια από τη νομική μορφή και το καταστατικό του Σωματείου, τότε το Σωματείο θεωρείται επιλέξιμος φορέας υλοποίησης. Εναλλακτικά, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τότε το Σωματείο είναι επιλέξιμος μόνο ως υποψήφιος εταίρος.