ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι επιλέξιμες δράσεις και καμπάνιες που αφορούν α) την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εναρμόνιση με το GDPR, και β) την προώθηση της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεν δίνονται κατευθύνσεις και συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα έργα.