ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για απασχόληση προσωπικού με Εργόσημο; [Αμοιβή και παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων μέσω εξαργύρωσης «Εργοσήμων» (Διατάξεις Ν.4144/2013, άρθρο 74 – ΦΕΚ 88/Α’/18.4.2013) Διατάξεις Ν.4144/2013, άρθρο 74 – ΦΕΚ 88/Α’/18.4.2013)];

Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες, εφόσον συνεισφέρουν άμεσα στην υλοποίηση του έργου και οι εργαζόμενοι εμπίπτουν στη νομοθεσία, που αναφέρεται.