ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται (π.χ. έμμεσες δαπάνες); Υπάρχει ανώτατο επιλέξιμο όριο;

Η καταβολή επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποια δράση, η οποία αναφέρεται στην αίτηση και στον προϋπολογισμό και θα τύχει εγκρίσεως. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει, ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο η αξία της ώρας του επιδόματος να μην ξεπερνά το ανώτατο ποσό, που το Πρόγραμμά μας ορίζει για την εθελοντική εργασία, δηλαδή τα 7,5 ευρώ ανά ώρα.