ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η μετακίνηση ωφελουμένων της ομάδας – στόχου;

Η μεταφορά των ωφελούμενων από το έργο μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη και να ενταχθεί στην κατηγορία των λοιπών άμεσων δαπανών, εφόσον έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα ως δράση και έχει ενταχθεί ως δαπάνη στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί.