ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ενός νέου δικτύου, το οποίο δεν υφίσταται πριν την υποβολή της πρότασης ούτε με άτυπη μορφή αλλά και δεν έχει μέχρι στιγμής κοινές δράσεις;

Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ενός νέου δικτύου που δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί να αναλυθεί και τεκμηριωθεί ο σκοπός και η σημασία της δημιουργίας του δικτύου, καθώς και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί καταγραφή των φορέων-μελών που θα απαρτίζουν το δίκτυο.