ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι οι Κοιν.Σ.Π.Ε. επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης έργων;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, και έχουν εμπορική ιδιότητα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου «Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με τις ουνεταιριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής».

Συνεπώς οι (Κοιν.Σ.Π.Ε.) έχουν εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν στον ορισμό των επιλέξιμων υποψηφίων φορέων υλοποίησης έργων, όπως αυτός τίθεται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους του Προγράμματος ACF στην Ελλάδα.