ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Έμμεσες Δαπάνες: Ο φορέας μας που δεν έχει γραφεία και μόνιμο προσωπικό τουναντίον, όλοι οι εμπλεκόμενοι εργαζόμαστε σε εθελοντική βάση από τους προσωπικούς μας χώρους και με προσωπικούς μας πόρους με το μοντέλο πρακτικά της τηλε-εργασίας. Θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να δικαιολογήσουμε ένα ποσοστό για έμμεσα κόστη;

Όχι δεν δύνανται να δικαιολογηθούν έμμεσες δαπάνες στο έργο σε μια τέτοια περίπτωση. Καθώς οι έμμεσες δαπάνες αφορούν δαπάνες λειτουργίας του φορέα και υπολογίζονται βάσει του κόστους μισθοδοσίας, εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν τεκμαίρονται έμμεσες δαπάνες.