ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ένας φορέας, ο οποίος δεν έχει 2 έτη λειτουργίας, δύναται να συμμετέχει ως εταίρος (όχι ως υποψήφιος-επικεφαλής), σε σχήμα-σύμπραξη  στην πρόσκληση για τα μεγάλα έργα (έως 300.000) για τις ευπαθείς ομάδες, στα πλαίσια της πρόσκλησης του Αctive citizens fund;

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα έτη λειτουργίας για τους εταίρους. Σχετικά με την επιλεξιμότητα του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 2.2.2.