ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Επειδή δεν αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σας και επειδή είναι εξαιρετικά επίκαιρο, αναρωτιόμαστε εάν το δικαίωμα στην υγεία η/και την περίθαλψη περιλαμβάνονται στα αντικείμενα της προκήρυξης. Εάν όχι, θα μπορούσε ίσως να ενταχθεί στην κατηγορία «το δικαίωμα στη ζωή».

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»