ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επειδή στην πρόσκληση αναφέρεται ότι επιλέξιμοι φορείς είναι “Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς”, θα θέλαμε να ρωτήσουμε πώς ακριβώς ερμηνεύεται αυτή η ανεξαρτησία, για παράδειγμα υπάρχοντα δίκτυα με νομική μορφή ΑΜΚΕ, που έχουν παρόλα αυτά ως μέλη τους δήμους (με εκπροσώπους αυτών στο ΔΣ), μπορούν να είναι επιλέξιμοι εταίροι;

Σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης αποτελεί ένωση άλλων νομικών προσώπων και έχει μέλος του έναν Δήμο, η ανεξαρτησία του συγκεκριμένου φορέα κρίνεται κατά περίπτωση, με κριτήριο την ανεξαρτησία του (διοικητική και οικονομική) από τον συγκεκριμένο Δήμο. Μόνη η συμμετοχή ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ως μέλους σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή σωματείο δεν συνιστά αυτοδίκαιο λόγο μη επιλεξιμότητας του υποψηφίου φορέα υλοποίησης.