ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επεξεργαζόμαστε την ιδέα να συντάξουμε πρόταση σχετικά με α) την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας της Ένωσης, την πρόταση για ανάπτυξη συστήματος CRM και β) αναφορικά με την μεγ αλύτερη προβολή μας, την ανάπτυξη σχετικής επικοινωνιακής εκστρατείας. Μπορείτε σας παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι είναι επιλέξιμες προτάσεις, πιθανές για έγκριση χορηγίας; Τέλος, διάβασα για κατώτερο ποσό τις 80.000€, αυτό το ποσό αφορά και στις δύο προτάσεις μας;

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Το ποσό των 80.000 ευρώ είναι το συνολικό κατώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να δοθεί σε κάθε μία οργάνωση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά συμμετέχοντας ως φορέας υλοποίησης.