ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιτρέπεται η πληρωμή προσωπικού απασχολούμενου στο έργο με Τίτλο Κτήσης;

Εάν στο κόστος του προσωπικού υπάρχουν και άτομα τα οποία πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης, τότε υποβάλλονται, η βεβαίωση της δήλωσης της υπηρεσίας του στον ΕΦΚΑ, η σύμβαση, τα αποδεικτικά απόδοσης φόρων, τα αποδεικτικά απόδοσης εισφορών, τα αποδεικτικά εξόφλησης της αμοιβής. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.