ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιτρέπεται σε μια πρόταση η συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα ενός οργανισμού υπό την έννοια του “Συνδεδεμένου Εταίρου – Associate partner” δηλαδή ενός εταίρου που θα συμμετέχει στις διαβουλεύσεις, συναντήσεις και πιθανόν σε κάποια προβλεπόμενα ταξίδια αλλά δεν θα διαθέτει μερίδιο από τη χρηματοδότηση; Εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό, καλύπτονται από το εγκεκριμένο έργο τα έξοδα ταξιδιού για αναμενόμενες συναντήσεις και ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για τον ορισμό του;

Δεν υφίσταται ο όρος του «Συνδεδεμένου Εταίρου – Associate Partner» στο Πρόγραμμα. Εάν ένας φορέας συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου, είτε σε κάποια από τις δράσεις και τα παραδοτέα, είτε συμβουλευτικά, είτε διοικητικά, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ως εταίρος στο Πρόγραμμα και να καλυφθούν τα αντίστοιχα έξοδα από τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου χρειαστεί να καλυφθούν ταξιδιωτικά έξοδα ατόμων που δεν ανήκουν στον φορέα υλοποίησης ή στον εταίρο (για παράδειγμα εισηγητές σε συνέδριο ή εκπαιδευτές), τότε τα κόστη αυτά μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του εταίρου ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο παραδοτέο.