ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει είναι επιλέξιμα ή θα πρέπει να ξεκινήσουν με την υπογραφή των συμβάσεων;

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια ή να αποτελούν αυτοτελές τμήμα των γενικότερων έργων – δραστηριοτήτων του υποψηφίου.