ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ετοιμάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σταθήκαμε στο ζήτημα των Προυπολογισμών και Απολογισμών των 2018 και 2019. Δοθέντος ότι είμαστε ΑΜΚΕ, δεν έχουμε εσωτερικούς προυπολογισμούς και απολογισμούς. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί υπεύθυνη δήλωση από τον νομικό εκπρόσωπο μας “περί μη ύπαρξης αυτών”? Ίδιες δηλώσεις ετοιμάζουμε και για άλλα ζητήματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στον τρόπο λειτουργία και τις νομικές υποχρεώσεις του φορέα μας.

Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση αλλά σε περίπτωση που το καταστατικό σας αναφέρει ότι πρέπει να συντάσσετε προϋπολογισμούς και απολογισμούς τότε θα πρέπει να τους υποβάλετε.