ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για τη συγκεκριμένη πρόταση προβλέπεται χρηματοδότηση έως 100% του έργου χωρίς ιδία συμμετοχή;

Σύμφωνα με τις οδηγίες και με σκοπό τη διευκόλυνση των φορέων υλοποίησης δεδομένης της δυσμενούς συγκυρίας που βιώνουμε υπάρχει πλέον η δυνατότητα το πρόγραμμα να καλύψει όλο το κόστος του προϋπολογισμού (το 100% του κόστος του έργου) εντός του πλαισίου που ορίζεται από την πρόσκληση (μέχρι 5.000€ για μικρά έργα και μέχρι 80.000€ για μεσαία έργα).

Εναλλακτικά, παρέχεται στους φορείς υλοποίησης η δυνατότητα επιχορήγησης που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και δυνατότητα συγχρηματοδότησης (ίδιας συμμετοχής) στα έργα τους με ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου, με 2 διαφορετικές επιλογές:

α) Εξ ολοκλήρου με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και χωρίς συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα φύλλα κατανομής εθελοντικής εργασίας ότι οι εθελοντές της οργάνωσης συνεισέφεραν με τον χρόνο τους στην υλοποίηση του έργου εργασία αξίας ίσης με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η εργατοώρα των εθελοντών υπολογίζεται σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στις οδηγίες.

β) Με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και ταυτόχρονη συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή εκτός από την εθελοντική συνεισφορά, ο φορέας υποστηρίζει οικονομικά το έργο σε ποσοστό που συμφωνείται εκ προοιμίου για τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.