ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» πώς ορίζονται τα δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών;

Για την 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων με νομική προσωπικότητα και άτυπων ομάδων (οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) που συνεργάζονται και δρουν εθελοντικά και εστιάζουν ενδεικτικά στην αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων, έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας ως κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων κ.λπ.

Βάσει του ανωτέρω ορισμού, ως δίκτυα νοούνται τα εξής:
1. Δίκτυα που έχουν νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με νομική προσωπικότητα ομοσπονδιών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων του Προγράμματος, σύμφωνα με το έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».
2. Άτυπες ενώσεις και δίκτυα, χωρίς νομική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης – μέλος του δικτύου, πρέπει να έχει νομική μορφή και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος.