ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Για την πρόσκληση “Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας”, θα θέλαμε να σας θέσουμε την ερώτηση: Σε περίπτωση που γίνουν δράσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητικό πληθυσμό στα σχολεία. Ποια μπορεί να είναι η μέθοδος τεκμηρίωσης / μέσο επαλήθευσης του παραδοτέου;

Η μέθοδος επαλήθευσης προτείνεται από τον υποψήφιο φορέα που θα υλοποιήσει το έργο και τις συγκεκριμένες δράσεις. Θα μπορούσε να είναι σχετικά παρουσιολόγια, βεβαιώσεις από τις διευθύνσεις των σχολείων, δηλώσεις γονέων κλπ.