ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για την υλοποίηση ενός από τα project που ετοιμάζουμε θα χρειαστεί η αγορά ενός mini bus μεταφοράς ΑμεΑ. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορούμε να αγοράσουμε μεταχειρισμένο από άλλη χώρα της ΕΕ, λόγω του μειωμένου κόστους του και της καταλληλότητας του μοντέλου, σε σχέση με αντίστοιχα καινούρια οχήματα μικρότερης χωρητικότητας και πιο ακριβά, που έχουμε βρει στην Ελλάδα.

Η αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αφορά στην απόσβεση του εξοπλισμού για το διάστημα υλοποίησης του έργου (δηλαδή καλύπτεται μόνο η απομείωση της αξίας του εξοπλισμού στα λογιστικά βιβλία του φορέα), και για το ποσοστό κατά το οποίο ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στο έργο. Η αγορά εξοπλισμού από χώρα εκτός ΕΕ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες του Προγράμματος που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, και σε απουσία αυστηρότερων ορίων στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορά εξοπλισμού άνω των €5,000 θα πρέπει να αναζητηθούν κατ’ ελάχιστο 3 προσφορές από κατάλληλους προμηθευτές προτού προχωρήσει η αγορά.