ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για το Παράρτημα 5 της Αίτησης, δηλαδή τον Κατάλογο Προσωπικού Εταίρου Φορέα Υλοποίησης του έργου, απαιτείται ο κατάλογος και τα βιογραφικά του συνόλου των υπαλλήλων μιας εταιρείας/οργανισμού ή των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο μόνον; Έχει πολλή μεγάλη διαφορά για έναν από τους εταίρους στο σχήμα συνεργασίας με το οποίο θα υποβάλουμε.

Σύμφωνα με το ως άνω Παράρτημα, θα πρέπει να υποβληθούν τα βιογραφικά των ατόμων που θα απασχοληθούν στο έργο.