ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί να αγοραστεί για χρήση του κατά τη διάρκεια του έργου, γνωρίζουμε ότι επιλέξιμο είναι μόνο το ποσό της απόσβεσης μέχρι το τέλος του έργου. Τόσο από προηγούμενη εμπειρία (σχετική στον τομέα του έργου) της οργάνωσή μας όσο και από παράγωγά του ίδιου του έργου, υπάρχει η πρόθεση να συνεχίσει να υλοποιεί ίδιες δράσεις και μετά το τέλος του έργου, κάτι που αποτυπώνεται και στην ενότητα της βιωσιμότητας. Αυτό όμως πώς αποδεικνύεται ώστε το κόστος του εξοπλισμού να είναι επιλέξιμο στο σύνολο του.

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και λεπτομερώς η ανάγκη αγοράς εξοπλισμού οπότε και η δαπάνη απόκτησης αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία «εξοπλισμός» του προϋπολογισμού.  Εν τούτοις, αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς τόσο κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης όσο και τη φάση προετοιμασίας και σύνταξης της σύμβασης επιχορήγησης (εφόσον το έργο προκριθεί προς επιχορήγηση).