ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

H οργάνωση δεν έχει ισολογισμούς και απολογισμούς αλλά μόνο βιβλία εσόδων-εξόδων. Είναι επιλέξιμη για υλοποίηση μεσαίου έργου;

Είναι, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τη νομική μορφή και τη φορολογική υποχρέωση που έχει κάθε οργάνωση για τήρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων.