ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η αγορά Η/Υ σε ποια κατηγορία δαπάνης εμπίπτει: “Αναλώσιμα και λοιπές προμήθειες” ή “Εξοπλισμός”;

Η αγορά Η/Υ είναι κόστος εξοπλισμού.