ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ΑΜΚΕ δεν μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί δεν έχει απασχολήσει ποτέ προσωπικό και άρα δεν έχει κάνει εγγραφή ως εργοδότης στον ΕΦΚΑ. Θα αρκούσε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει αυτό; Εάν όχι, τι χρειάζεται να προσκομίσουμε;

Αρκεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου