ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η χρηματική αμοιβή / η χρηματική αποζημίωση για εργασία ωφελούμενων της ομάδας στόχου στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων με άμεσο αντίκτυπο στα παραδοτέα “Υποστήριξη της οικονομικής ενδυνάμωσης ευπαθών ομάδων” και “Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες” είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Μέσω του Προγράμματος μπορεί να καλυφθούν οι δαπάνες προσωπικού μόνο  για τα άτομα τα οποία είτε έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες / Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, ως υπεργολάβοι. Σε περίπτωση που άτομα προερχόμενα από την ομάδα στόχου του έργου εργαστούν στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, θα πρέπει, πέραν της ύπαρξης αντίστοιχης σύμβασης, να παρέχουν εργασία η οποία να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις του έργου και την επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου και του ανάλογου δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος προσωπικού ενός ατόμου το οποίο δεν συνεισφέρει στην υλοποίηση του έργου με ρόλο και αρμοδιότητες που δικαιολογούν την εμπλοκή του σε αυτό.