ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η διαχείριση του προγράμματος (project management) μπορεί ή πρέπει να αποτελεί μια ξεχωριστή δράση; Οι τετραμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς και η τελική έκθεση μπορούν να θεωρηθούν ως παραδοτέα;

Η διαχείριση του ίδιου του έργου δεν αποτελεί δράση του έργου. Ομοίως ούτε οι ενδιάμεσες ή τελική έκθεση αναφορά προόδου μπορούν να ληφθούν υπόψη ως παραδοτέο του έργου.