ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένη αιτιολογία έκδοσης;

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δεν χρειάζεται να αναφέρουν συγκεκριμένη αιτιολογία έκδοσης.