ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η ίδια συμμετοχή, η οποία αφορά συνεισφορά σε είδος και χρήμα αναφέρεται μόνο στον φορέα υλοποίησης ή μπορεί αυτό να επιμερίζεται και στους εταίρους της αίτησης, ενδεχομένως κατ’ αναλογίαν της συμμετοχής τους στον προϋπολογισμό της αίτησης;

Η συνεισφορά σε είδος και χρήμα (ίδια συμμετοχή κατ’ ελάχιστο 10% της επιχορήγησης) μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου. Ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του εταίρου και του φορέα υλοποίησης και θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταξύ τους σύμβαση.