ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

i) Οι φορείς που πλαισιώνουν μία πρόταση (οι άτυποι), πρέπει απλώς να αναφέρουμε πόσοι θα είναι και γενικώς τι είδους φορείς θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. θα υπάρξουν 3 πολιτιστικοί φορείς σε Χ σημεία;) ή πρέπει να κατονομάζονται; ii) Επίσης, χρειάζονται έγγραφα από τους συμμετέχοντες φορείς στα δίκτυα (π.χ. καταστατικό);

i) Παραδοτέο του έργου αποτελεί ο αριθμός των δικτύων που θα υποστηριχθούν και ο αριθμός των φορέων που αποτελούν το/τα δίκτυο/α. Στην περιγραφή του δικτύου και του στόχου που έχει χρειάζεται να γίνει ονομαστική καταγραφή των φορέων που αποτελούν ή θα αποτελέσουν το δίκτυο.

ii) Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε έγγραφα από τους συμμετέχοντες στα δίκτυα (άτυπους) φορείς παρά μόνο για τον φορέα υλοποίησης και τυχόν εταίρο/εταίρους.