ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Η οργάνωση δεν έχει ισολογισμούς και απολογισμούς, αλλά μόνο βιβλία Eσόδων – Eξόδων. Είναι επιλέξιμη για υλοποίηση μεσαίου έργου;

Τα παρακάτω Οικονομικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν με την υποβολή της αίτησης (Οδηγίες – Παράγραφος 15):

5.1 Ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα). Εάν ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, η τελευταία σχετική αναφορά

5.2 Προϋπολογισμοί των ετών 2020 και 2021 (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

5.3 Απολογισμοί των ετών 2019 και 2020 ή των δύο τελευταίων οριστικοποιημένων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχες καταστάσεις εσόδων – εξόδων.