ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η παρακολούθηση ενός ακαδημαϊκού προγράμματος (που οδηγεί σε τίτλο MSc ή MA) σε θεματική σχετική με τον τομέα δραστηριοποίησης του φορέα υλοποίησης και του προτεινόμενου έργου μπορεί να θεωρηθεί δράση ανάπτυξης ικανοτήτων;

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δράση ανάπτυξης ικανοτήτων αφού κάθε δράση κάτω από αυτή την θεματική θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση του φορέα γενικότερα και όχι ατομικά ενός εκπροσώπου.