ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η πρόσκληση “Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών” αφορά δράσεις που συμβάλουν στην αναγνώριση των άτυπων φροντιστών;

Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα συνηγορίας στους τομείς δραστηριοποίησης της κάθε οργάνωσης εφόσον βέβαια εμπίπτουν στα παραδοτέα όπως ορίζονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.