ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η “ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων, με στόχευση την προώθηση ίσης πρόσβασης στην υγεία” περιλαμβάνει δράσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και διασύνδεσης ευπαθών ομάδων (συγκεκριμένα κρατουμένων σε φυλακές) με το σύστημα υγείας;

O σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα συμβάλουν στο αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι δράσεις των έργων πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, όπως για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών υγείας σε κρατούμενους σε φυλακές θα υποστηριχθούν μόνο στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ενίσχυσης της συνηγορίας, ενδυνάμωσης και προαγωγής μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.