ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η σύμβαση συνεργασίας που πρέπει να υπογραφεί είναι αυτή site του Προγράμματος και όχι κάτι επιπλέον;

Στο site του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (ενότητα 8) ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων.