ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η συνεισφορά σε εθελοντική εργασία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής από επιτροπή διασφάλισης ποιότητας?

Η εθελοντική εργασία θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ίδιο το έργο.  Το τι δράση θα καλύπτει αυτή είναι επιλογή του φορέα.