ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συνεισφορά του εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο έργο;

Η συνεισφορά του εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο έργο, ανάλογα με τις προβλέψεις της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου.