ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Κατά τη συνεργασία μας με ελεύθερους επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και γενικότερα παροχής υπηρεσιών τις ασφαλιστικές εισφορές, μετά από σχετική πρόβλεψη στο διμερές ιδιωτικό συμφωνητικό, τις καλύπτει εξ ολοκλήρου ο ελεύθερος επαγγελματίας. Δεδομένου του ανωτέρω στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε τις εργοδοτικές εισφορές στην κοστολόγηση των επιμέρους υπηρεσιών Προσωπικού;

Ναι, δύναται ο ελεύθερος επαγγελματία να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνος του. Σε περίπτωση όμως που ενταχθεί στο προσωπικό του έργου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις Οδηγίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που δίνονται στους φορείς υλοποίησης που έχουν προκριθεί προς επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οποίες το ως άνω άτομο για να ενταχθεί στο προσωπικό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το καθορισμό ωραρίου απασχόλησης, συμπλήρωση timesheets κ.ά. Εάν ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ενταχθεί στις υπεργολαβίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες που άπτονται των υπεργολαβιών.