ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Με δεδομένο ότι οι δράσεις που προτείνονται στο υποβαλλόμενο έργο αφορούν ευπαθείς ομάδες, διαφορετικές μεταξύ τους και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ενδυνάμωσή τους. Θα μπορούσαν οι δράσεις αυτές να αναπτύσσονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα; π.χ. άλλες για 18 μήνες άλλες για 12 μήνες; Είναι απαραίτητο οι δράσεις να είναι συναφείς μεταξύ τους;

Όλες οι δράσεις του έργου πρέπει να είναι συναφείς μεταξύ τους ακόμα και αν δεν υλοποιούνται παράλληλα, να συμβάλλουν στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να οδηγούν σε τουλάχιστον ένα από τα προκαθορισμένα παραδοτέα.