ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μεταξύ άλλων ζητείται να υποβάλουμε “Οικονομικά στοιχεία υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή”. Στον φορέα μας, η διαδικασία μας δεν απαιτεί να υπογράφει ο λογιστής τους Απολογισμούς και τους Προυπολογισμούς. Τα έντυπα απολογισμού και προϋπολογισμού φέρουν την υπογραφή μόνο του νομίμου εκπροσώπου. Μπορούμε να τα καταθέσουμε ως έχουν;

Όλα τα οικονομικά στοιχεία που επισυνάπτετε θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 19.