ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μια από τις δράσεις αφορά στην πρόσκληση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ, από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα οριστούν από τα συγκεκριμένα ιδρύματα και των οποίων θα καλυφθούν οι ενδεχόμενες δαπάνες συμμετοχής σε συναντήσεις/ διασκέψεις όπως αμοιβή, έξοδα μετακίνησης/ διαβίωσης. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να παρουσιαστούν στον προϋπολογισμό διότι τη στιγμή της κατάθεσης της πρότασης δεν έχει κανείς εκ των εταίρων οποιαδήποτε σχέση εργασίας μαζί τους και η απασχόλησή τους στο έργο είναι ad hoc και περιστασιακή;

Η αναφορά μπορεί να γίνει μόνο με την ιδιότητα π.χ. Εμπειρογνώμονας Α (ιδιότητα, θέση στο έργο) από φορέα Χ, Εμπειρογνώμονας Β από φορέα Ψ, τόσο στη λίστα του προσωπικού όσο και στον προϋπολογισμό (καρτέλα προσωπικού, καρτέλα ταξιδιών εφόσον θα συμμετέχουν κοκ.). Εφόσον το έργο προκριθεί για επιχορήγηση, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά τους βιογραφικά σημειώματα, οι συμβάσεις έργου τους (ή άλλα αποδεικτικά της εργασιακής τους σχέσεις με τους φορείς και το εν λόγω έργο) καθώς και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). Οι δαπάνες για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες και στην αιτιολογία να βάλετε πλήρη ανάλυση για το πώς θα προκύπτουν τα ποσά.