ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπορεί αλλοδαπός εταίρος να πληρώσει τον απασχολούμενό του, ο οποίος θα εργαστεί στη χώρα του για να μεταφέρει τεχνογνωσία στην Ελλάδα;

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, δείτε την ενότητα 9 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.