ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπορεί η σύμβαση φορέα και εταίρου να είναι διαφορετική από το υπόδειγμα που δίνεται από το Πρόγραμμα; Τι θα κάνουμε σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε κάποια άρθρα;

Όχι, δεν μπορεί. Για την σύμβαση μεταξύ φορέα και εταίρου/ων πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για την περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί περαιτέρω άρθρα, θα πρέπει αυτά να σταλούν προς έγκριση στο διαχειριστή επιχορήγησης.