ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μπορεί ιδρυτικό μέλος – εταίρος (ένας εκ των τριών) του φορέα υλοποίησης να συμμετάσχει στην ομάδα έργου και να αμειφθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών; Μπορεί ο διαχειριστής (που είναι και νόμιμος εκπρόσωπος και ταμίας) του υποψήφιου εταίρου του έργου μας (ΜΚΟ) να συμμετάσχει στην ομάδα έργου και να αμειφθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.