ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί μία αίτηση να περιλαμβάνει δύο δράσεις διαφορετικού είδους;

Μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις. Κάθε δράση του έργου θα πρέπει να είναι επιλέξιμη, συμβάλλοντας στους στόχους του Προγράμματος (βλ. ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους). Σε περίπτωση περισσοτέρων επιλέξιμων δράσεων αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια, ως επιμέρους δράσεις του ίδιου έργου.