ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μπορεί να διαφοροποιείται ο συντελεστής υπολογισμού έμμεσων δαπανών ανά εταίρο, καθώς ο φορέας και ο εταίρος του έχουν πολύ διαφορετικά μεγέθη;

Όχι, ο συντελεστής είναι ενιαίος. Σας προτείνουμε να τον τεκμηριώσετε μεσοσταθμικά.