ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μπορεί να επιχορηγηθεί δράση που έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης;

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί δράση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.